पाठ 1 अभिवादन करना

 सीआरआई हेतु बातें
 
 • आज का काम

 • play 1.   你好!
  Nǐ hǎo!
  नमस्कार!
 • play 2.   你叫什么名字?
  Nǐ jiào shénme míngzi?
  आप का नाम क्या है?
 • play 3.   这是我的名片。
  Zhè shì wǒ de míngpiàn.
  यह मेरा नाम कार्ड है.
 • play 4.   好久不见。
  Hǎojiǔ bújiàn.
  लम्बे समय से नहीं मिले है.