तेईसवां अनुच्छेदः वाद्य यंत्र

>तंतुवाद्य यंत्र

• खुंगहाओ

• रूवान

• तुंबला

• होप्स

• जायेछिन

• कूछिन

• ल्यू छिन

• रेवाफ

>तंतुवाद्य यंत्र

• अड़हू

• काओहू

• न्युथ्वीछिन

• लेईछिन

• माथौछिन

• पानहू

>सुषिर वाद्य यंत्र

• बांसुरी

• तुबड़ा श्याओ

• शंग

• शुन

• क्वानच

• श्याओ

• होक्वान

• पतला पीसू

>तार वाद्य यंत्र

• यांगछिन

>सुषिर वाद्य

• खोश्येन

>ताल वाद्य यंत्र

• ढोल

• घड़ीयाल

• शृंखलाबद्ध घंटे

• छिंग